TATRAPOL, s.r.o.
SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA
Zavolajte nám
phone +421 905 574 018

Čo sú to tzv. „mäkké ciele“ a prečo je ich ochrana dôležitá?

Udalosti posledných dní ukazujú aká dôležitá je diskusia a povedomie o zraniteľnosti tzv. mäkkých cieľov (z angl. Soft Targets) a aké postupy je možné aplikovať k zvýšeniu ich ochrany.

Charakteristika mäkkých cieľov

Aj napriek tomu, že slovné spojenie mäkký cieľ doposiaľ nemá oficiálnu definíciu, v bezpečnostných kruhoch sa pod takýmto pojmom označuje miesto s vysokou koncentráciou osôb, ktoré je ľahko prístupné a zároveň musí byť splnená podmienka nízkeho zabezpečenia proti prípadnému útoku. Príkladom môžu byť školy, nákupné centrá, hotely alebo aj športové a kultúrne podujatia.

Naopak miesta označované ako „tvrdé ciele“ sú miesta s vysokým stupňom zabezpečenia ako napr. vládne budovy, vojenské objekty, banky a pod.

Frekvencia počtu útokov z celosvetového hľadiska

Pri pohľade na celosvetový vývoj v tejto problematike, je zrejmé, že frekvencia útokov na mäkké ciele za posledných desať rokov stúpla, čoho dôkazom sú aj údaje z CTED Analytical Brief.


Zdroj: CTED Analytical Brief: Responding to terrorist threats against soft targets, 2019

 

Ako sa brániť?

Pravdou zostáva, že konkrétny návrh bezpečnostného riešenia môže byť pre každý mäkký cieľ odlišný a to závislosti od jeho špecifikácií. Avšak všetky prvky využívané k tvorbe bezpečnostného riešenia je možné rozdeliť do troch základných skupín:

  • s vyžitím bezpečnostného personálu (fyzická ochrana)
  • s vyžitím elektronických zariadení (elektronická ochrana)
  • s využitím mechanických zariadení

Bezpečnostný personál

Využitie dobre vyškoleného personálu súkromnej bezpečnostnej služby k ochrane mäkkých cieľov sa v mnohých prípadoch osvedčuje ako neoceniteľný prvok k zvýšeniu ochrany. Strážnici môžu zabezpečovať prehliadky vstupujúcich osôb, overovanie ich totožnosti a v neposlednom rade môžu vykonávať pravidelné obchôdzky objektu. Všetky takéto plánované úkony však musia byť vykonávané podľa jasne stanovených smerníc a musia sa pravidelne opakovať, inak ich účinnosť môže byť znížená. Naopak v prípade útoku na mäkký cieľ musí byť reakcia bezpečnostného personálu rýchla a v súlade s praktikami využívanými v taktických tréningoch.

Elektronické zariadenia

Kamerové, zabezpečovacie a sledovacie systémy sú určené k sledovanie exteriérových a interiérových priestorov a dokážu v mnohých prípadoch rapídne zvýšiť bezpečnosť objektu. Môžu byť využívané aktívne personálom strážnej služby, alebo inými oprávnenými osobami (napr. recepčným), alebo môžu byť čisto používané iba ako nahrávacie zariadenie pre prípadné použitie záznamu v budúcnosti. Moderné technológie dnes ponúkajú možnosť sledovať kamerový prenos objektu online pomocou vzdialeného prístupu napr. cez mobil, počítač a pod., alebo obľúbenou a často využívanou možnosťou je napojenie objektu na Pult Centralizovanej Ochrany (PCO), ktorý prevádzkuje priamo bezpečnostná služba. V prípade napojenia na PCO je objekt nepretržite monitorovaný a dohliadaný vyškoleným dispečerom, ktorý v prípade potreby okamžite reaguje a posiela výjazdovú skupinu na overenie poplachu, prípadne kontaktuje priamo bezpečnostné zložky štátu (políciu).

Mechanické zariadenie

Medzi hlavné mechanické zariadenia, ktoré možno implementovať k ochrane mäkkých cieľov, patria bezpečnostné dvere, bezpečnostné okná, oplotenie areálu, turnikety, parkovacie zábrany a pod. Všetky tieto zariadenia majú za úlohu sťažiť alebo až úplne zamedziť fyzický vstup útočníka do objektu. Takéto zariadenia hrajú kľúčovú úlohu pri tzv. invakuácii (z angl. invacuation), čo je situácia kedy ohrozené osoby využijú možnosť zatvoriť sa v interiéri budovy a tak zabrániť vniknutiu útočníka. Tento proces je účinný za predpokladu rýchlej reakcie a zásahu ozbrojených zložiek štátu akými sú polícia, prípadne armáda.

Aké je z toho poučenie?

Na záver je dôležité poznamenať, že využitie už len jedného z týchto doporučení, správne a efektívne, môže mať pozitívny dopad na záchranu nevinných životov civilného obyvateľstva pri prípadnom útoku na mäkké ciele. Nespochybniteľne, je rovnako dôležité aj základné povedomie v spoločnosti o zraniteľnosti mäkkých cieľov, spoločne so znalosťami ako sa v takýchto kritických situáciách zachovať. Veríme, že Vám tento článok pomohol získať základný prehľad v danej problematike.

 

S pozdravom,

Ing. Patrik Sosa
Prevádzkový manažér,
TATRAPOL, s.r.o.

Použité zdroje:

KALVACH, Zdeněk. BASICS OF SOFT TARGETS PROTECTION GUIDELINES [online]. Praha, 2016, , 46 [cit. 2020-07-03]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/cthh/soubor/basics-of-soft-target-protection-guidelines.aspx

CTED Analytical Brief: Responding to terrorist threats against soft targets [online]. 2019 [cit. 2020-07-03]. Dostupné z: https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/09/CTED-Analytical-Brief-Soft-Targets.pdf

KUBÍKOVÁ, Zuzana. Niektoré problémy ochrany mäkkých cieľov. Konference Mladá věda. 2017, , 6.