Naši zamestnanci

Zamestnanci našej spoločnosti spĺňajú požadované kritéria na profesionalitu, odbornú spôsobilosť, občiansku bezúhonnosť a spoľahlivosť, zdravotnú spôsobilosť a fyzickú zdatnosť. Všetci absolvovali prípravu a skúšku odbornej spôsobilosti a sú držiteľmi Preukazu odbornej spôsobilosti podľa zákona o Súkromnej bezpečnosti.

Bezpečnostných pracovníkov vybavujeme adekvátnymi technickými prostriedkami (rádiostanice MOTOROLA, putá, obranný sprej, prípadne krátkou guľovou zbraňou – podľa požiadavky klienta) a pravidelnými školeniami a výcvikom zabezpečujeme ich profesionálny rast. Pri ochrane majetku odberateľov zabezpečujeme súčinnosť s ďalšími orgánmi ochrany.

Podľa požiadavky zákazníka poveríme výkonom strážnej služby zamestnancov, ktorí ovládajú svetový jazyk, sú držiteľmi preukazov a osvedčení na obsluhu rôznych vykurovacích systémov, sú držiteľmi vodičského oprávnenia a podobne podľa potrieb zákazníka.