Licencia na poskytovanie STRÁŽNEJ služby

  • licencia na poskytovanie strážnej služby bola pre TATRAPOL, s. r. o. udelená Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Košiciach pod evidenčným číslom PS 001367. TATRAPOL, s. r. o. je oprávnená na prevádzkovanie strážnej služby podľa § 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti. Platnosť licencie je do 10.4.2028.

Licencia na poskytovanie TECHNICKEJ služby

  • licencia na poskytovanie technickej služby bola pre TATRAPOL, s. r. o. udelená Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Košiciach pod evidenčným číslom PT 002832. TATRAPOL, s. r. o. je oprávnená na projektovanie, montáž, údržbu, revíziu a opravy zabezpečovacích, poplachových a kamerových systémov podľa § 7 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti. Platnosť licencie je do 31.7.2029.

Iné

  • ochranná známka č. 200607 pre SBS TATRAPOL bola zapísaná v zmysle § 12 ods. 1 zákona NR SR č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach do registra ochranných známok.
  • potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov bolo pre TATRAPOL, s. r. o. vydané Úradom pre verejné obstarávanie na základe splnenia podmienok účasti v tomto zozname podľa § 26 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Potvrdenie preukazuje, že Tatrapol, s. r. o. nemá záväzky voči Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, Zdravotným poisťovniam, Inšpektorátu práce, spoločnosť nieje v likvidácii ani v konkurze a štatutárny zástupca spĺňa podmienku občianskej bezúhonnosti.